ς

ς

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Μόνιμος, πλήρης και κακοήθης Ασημφωνία;


 Ο Οδυσσέας Ελύτης έδωσε στον Ρένο Αποστολίδη μια σπάνια συνέντευξη γιά την Ἐφημερίδα Ἐλευθερία στις 15 Ιουνίου του 1958.
 Ο μοναδικός λόγος του Ελύτη παραμένει δραματικά επίκαιρος [πηγήInsider]
Ζητεῖται ἡ γνώμη σας, κύριε Ἐλύτη, ἡ ἐντελῶς ἀνεπιφύλακτη καί ἀδέσμευτη, ἐπάνω σέ ὅ,τι θεωρεῖτε ὡς τήν πιό κεφαλαιώδη κακοδαιμονία τοῦ τόπου. Ἀπό τί κυρίως πάσχουμε καί τί πρωτίστως μᾶς λείπει; Ποιά θά ὀνομάζατε «πρώτη μάστιγα» τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς;
Ἀπό τί πάσχουμε κυρίως; Θά σᾶς τό πῶ ἀμέσως: ἀπό μιά μόνιμο, πλήρη, καί κακοήθη ἀσυμφωνία μεταξύ τοῦ πνεύματος τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας μας καί τοῦ «ἤθους» πού χαρακτηρίζει τόν βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στό σύνολο του!
Ἄ! Ἀρχίσαμε!… Μόνιμος, πλήρης καί κακοήθης ἀσυμφωνία!…
Βεβαίως! Ἀλλ᾿ ἀφῆστε με νά συνεχίσω. Αὐτή ἡ ασυμφωνία δέν εἶναι μιά συγκεκριμένη κακοδαιμονία, εἶναι, ὃμως, μιά αἰτία πού ἐξηγεῖ ὃλες τίς κακοδαιμονίες, μικρές καί μεγάλες, τοῦ τόπου αὐτοῦ. Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ Ἑλλάδα κράτος ἕως σήμερα, οἱ πολιτικές πράξεις, θά ἔλεγε κανένας, ὅτι σχεδιάζονται καί ἐκτελοῦνται ἐρήμην τῶν ἀντιλήψεων γιά τή ζωή, καί γενικότερα τῶν ἰδανικῶν πού εἶχε διαμορφώσει ὁ Ἑλληνισμός μέσα στήν ὑγιή κοινοτική του ὀργάνωση καί στήν παράδοση τῶν μεγάλων ἀγώνων γιά τήν άνεξαρτησία του. Ἡ φωνή  τοῦ  Μακρυγιάννη δέν ἔχει χάσει, οὔτε σήμερα ἀκόμη, τήν ἐπικαιρότητά της. Σημειῶστε ὅτι δέν βλέπω τό πρόβλημα ἀπό τήν ἀποκλειστική κοινωνική του πλευρά, οὔτε κάνω δημοκοπία.

Δημοκοπία ἀσφαλῶς ὄχι. Πολιτική, ὅμως, ναί. Τό ἐντοπίζετε, δηλαδή, [τό πρόβλημα] κυρίως μέσα στόν χώρο τῆς πολιτικῆς – ἤ κάνω λάθος; Στό κέντρο μάλιστα τοῦ δικοῦ της χώρου. Ἐκεῖ μᾶς πάει τό πρόβλημα πού θέσατε, τῶν σχέσεων μεταξύ λαοῦ καί ἡγεσίας.

Μά ναί. Γιατί εἶναι βασικό. Εἶναι πρῶτο… κι ἄς εἶμαι ποιητής, ἐγώ πού τό λέω, μακριά πάντα ἀπό τήν «πολιτική». Κοιτάξτε: ὁ λαός αὐτός κατά κανόνα ἐκλέγει τήν ἡγεσία του. Καί ὅμως, ὅταν αὐτή ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας –εἴτε τήν ἀριστοκρατία ἐκπροσωπεῖ εἴτε τήν ἀστική τάξη εἴτε τό προλεταριάτο–, κατά ἕναν μυστηριώδη τρόπο ἀποξενώνεται ἀπό τή βάση πού τήν ἀνέδειξε, καί ἐνεργεῖ σάν νά βρισκόταν στό Τέξας ἤ στό Οὐζμπεκιστάν!
             
Στό Τέξας καί στό Οὐζμπεκιστάν; Ποιητικές χῶρες!… Ἤ μήπως θέλετε νά πεῖτε: «Σάν νά βρισκόταν στή χώρα τοῦ ἑκάστοτε ρυθμιστικοῦ ‘‘ξένου παράγοντος’’; Τοῦ ἑκάστοτε… ‘‘προστάτου’’ μας;» Μήπως ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔγκειται τό κακό;

Τό εἶπα μέ τρόπο, ἀλλά βλέπω ὅτι τό θέλετε γυμνό. Καί δέν ἔχω ἀντίρρηση νά τό ξαναπῶ φανερά, καί πιό ἔντονα: ἕνας ἀπό τούς κυριότερους παράγοντες τῶν «παρεκκλίσεων» τῆς ἡγεσίας ἀπό τό ἦθος τοῦ λαοῦ μας, εἶναι ἡ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς καί ἐκ τῶν ἔξω «προστατευτική» κατεύθυνση. Ἀποτέλεσμα καί αὐτό τῆς ἀπώλειας τοῦ ἕρματος, τῆς «παράδοσης». Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι στήν ἐποχή μας ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν ἐθνοτήτων εἶναι τόση, πού ἡ πολιτική δέν μπορεῖ ν᾿ ἀγνοήσει, ὥς ἕναν βαθμό, αὐτό πού θά λέγαμε «γενικότερη σκοπιμότητα». Ὅμως, ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀνάμεσα στήν «προσαρμοστική πολιτική» καί στή δουλοπρέπεια! Αὐτό εἶναι τό πιό εὐαίσθητο σημεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, «τό τιμιώτατόν του»! Καί αὐτό τοῦ καταπατοῦν συνεχῶς, κατά τόν ἐξοργιστικότερο τρόπο, οἱ ἐκπρόσωποί του στήν ἐπίσημη διεθνῆ σκηνή!

Κι ὁ «ἐπίσημος» ὅρος τῆς δουλοπρέπειας αὐτῆς, κύριε Ἐλύτη; Μήπως εἶναι ὑποκριτικότερος ἀπ᾿  τό «προσαρμοστική πολιτική»; Ἐξοργιστικότερος;

Δέν μ᾿ ἐνδιαφέρει ὁ ἐπίσημος ὅρος τῆς δουλοπρέπειας. Μ᾿ ἐνδιαφέρει ἡ οὐσία. Κι ἐκεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι μ᾿ αὐτά καί μ’ αὐτά ἐφτάσαμε σέ κάτι πού θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ὀνομάσω «ψευδοφάνεια». Ἔχουμε, δηλαδή, τήν τάση νά παρουσιαζόμαστε διαρκῶς διαφορετικοί απ’ ὅ,τι πραγματικά εἴμαστε. Καί δέν ὑπάρχει ἀσφαλέστερος δρόμος πρός τήν ἀποτυχία, εἴτε σάν ἄτομο σταδιοδρομεῖς εἴτε σάν σύνολο, ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς γνησιότητας. Τό κακό πάει πολύ μακριά. Ὅλα τά διοικητικά μας συστήματα, οἱ κοινωνικοί μας θεσμοί, τά ἐκπαιδευτικά μας προγράμματα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς Βαυαρούς, πάρθηκαν μέ προχειρότατο τρόπο ἀπό ἔξω, καί κόπηκαν καί ράφτηκαν ὅπως ὅπως ἐπάνω σ᾿ ἕνα σῶμα μέ ἄλλες διαστάσεις καί ἄλλους ὅρους ἀναπνοῆς.
«Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΓΕΝΟΣ ΑΛΛ᾿ ΑΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ»
Ὥστε, λοιπόν, ζητᾶτε «δικούς μας ὅρους ἀναπνοῆς»!

Ναί. Καί δέν πρόκειται βέβαια γιά «προγονοπληξία». Τά λέω, ἄλλωστε, αὐτά ἐγώ πού, σ᾿ ἕναν τομέα ὅπως ὁ δικός μου, κήρυξα μέ φανατισμό τήν ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τό διεθνές πνεῦμα, καί πού σήμερα μέ ἐμπιστοσύνη ἀποβλέπω στή διαμόρφωση ἑνός ἑνιαίου εύρωπαϊκοῦ σχήματος, ὅπου νά ἔχει τή θέση της ἡ Ἑλλάδα. Μέ τή διαφορά ὅτι ὁ μηχανισμός τῆς ἀφομοιώσεως τῶν στοιχείων τῆς προόδου πρέπει νά λειτουργεῖ σωστά, καί νά βασίζεται σέ μιά γερή καί φυσιολογικά ἀναπτυγμένη παιδεία. Ἐνῶ σ’ ἐμᾶς, ὄχι μόνον δέν λειτουργεῖ σωστά, ἀλλά δέν ὑπάρχει κἄν ὁ μηχανισμός αὐτός γιά νά λειτουργήσει! Καί μέ τή διαφορά ἀκόμη ὅτι, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἡ ἡγετική μας τάξη, στό κεφάλαιο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἔχει μαῦρα μεσάνυχτα! Κοιτάξετε μέ προσοχή τά ἔντυπα πού εκδίδει ἡ ἴδια, ἤ πού προτιμᾶ νά διαβάζει, τά διαμερίσματα ὅπου κατοικεῖ, τίς διασκεδάσεις πού κάνει, τή στάση της ἀπέναντι στή ζωή. Οὔτε μιά σταγόνα γνησιότητας! Πῶς θέλετε, λοιπόν, ν᾿ ἀναθρέψει σωστά τή νέα γενιά; Ἀπό τά πρῶτα διαβάσματα πού θά κάνει ἕνα παιδί ὥς τά διάφορα στοιχεῖα πού θά συναντήσει στό καθημερινό του περιβάλλον, καί πού θά διαμορφώσουν τό γοῦστο του, μιά συνεχής καί άδιάκοπη πλαστογραφία καί τίποτε ἄλλο!
Θά μοῦ πεῖτε: εἶσαι λογοτέχνης, καλαμαράς, καί βλέπεις τά πράγματα ἀπό τή μεριά πού σέ πονᾶνε. Ὄχι, καθόλου! Καί νά μοῦ έπιτρέψετε νά ἐπιμείνω. Ὅλα τά ἄλλα κακά πού θά μποροῦσα νά καταγγείλω –ἡ ἔλλειψη οὐσιαστικῆς ἀποκεντρώσεως καί αὐτοδιοικήσεως, ἡ ἔλλειψη προγραμματισμοῦ γιά τήν πλουτοπαραγωγική ἀνάπτυξη τῆς χώρας, ἀκόμη καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀσκεῖται ἡ ἐξωτερική μας πολιτική– εἶναι ζητήματα βαθύτερης ἑλληνικῆς παιδείας! Ἀπό τήν ἄποψη ὅτι μόνον αυτή μπορεῖ νά προικίσει ἕναν ἡγέτη μέ τήν ἀπαραίτητη εὐαισθησία πού χρειάζεται γιά νά ἐνστερνιστεῖ, καί ἀντιστοίχως νά ἀποδώσει, τό ἦθος τοῦ λαοῦ. Γιατί αὐτός ὁ λαός, πού τήν ἔννοιά του τήν ἔχουμε παραμορφώσει σέ σημεῖο νά μήν τήν ἀναγνωρίζουμε, αὐτός ἔχει φτιάξει ὅ,τι καλό ὑπάρχει – ἄν ὑπάρχει κάτι καλό σ᾿ αὐτόν τόν τόπο! Καί αὐτός, στίς ὧρες τοῦ κινδύνου, καί στό πεῖσμα τῆς συστηματικῆς ἡττοπαθείας τῶν ἀρχηγῶν του, αἴρεται, χάρη σ᾿ ἕναν ἀόρατο, εὐλογημένο μηχανισμό, στά ὕψη πού ἀπαιτεῖ τό θαῦμα!
Ὅσο, λοιπόν, καί ἄν εἶναι λυπηρό, πρέπει νά τό πῶ: ὁ Ἑλληνισμός, γιά τήν ὥρα τουλάχιστον, ἐπέτυχε ὡς γένος, ἀλλ᾿ ἀπέτυχε ὡς κράτος! Καί παρακαλῶ νύχτα μέρα τόν Θεό, καί τό μέλλον, νά μέ διαψεύσουν.

Πρίν κλείσομε, κύριε Ἐλύτη, τη συνέντευξη, κάτι πού ἐθίξατε στήν ἀρχή, τό τῆς παλαιᾶς ὑγιοῦς κοινοτικῆς ὀργανώσεως τοῦ λαοῦ μας, πού ἔχει χαθεῖ πιά, πῶς νομίζετε ὅτι θά μποροῦσε ν’ ἀναβιώσει; «Αν κατεβάλλετο προσπάθεια», πρός ποιά κατεύθυνση;

Σέ μιάν ἀναβίωση αὐθεντική δέν εἶναι δυνατόν πιά νά ἐλπίζουμε – ἀλίμονο! Ἑκατόν τριάντα καί πλέον ἔτη ἀχρησίας εἶναι ἀρκετά γιά ν᾿ ἀτροφήσουν ἀκόμη καί οἱ πιό ζωντανοί θεσμοί. Ὡστόσο, ὑπάρχει τρόπος νά πλησιάσουμε, μέ σωφροσύνη καί μελέτη, στή λύση τοῦ προβλήματος, καί αὐτό σαφώς πρός τήν πλευρά τῆς αὐτοδιοικήσεως, μέ τήν πιό αὐστηρή της ἔννοια.
Δέν εἶμαι ἀρμόδιος βέβαια νά σᾶς προτείνω σχέδια. Θά ἤθελα μόνο νά κάνω δύο παρατηρήσεις: ἡ μία εἶναι ὅτι κάθε ἀπόπειρα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή θά πρέπει νά βασιστεῖ στή φυσική καί ἱστορική διαίρεση τῆς χώρας σέ μεγάλα διαμερίσματα, πού εἶναι μιά πραγματικότητα δοσμένη, καί ὄχι στή θεωρητική τῆς γεωοικονομίας, ὅπως ἄκουσα νά ὑποστηρίζεται ἀπό πολλούς. Θά εἶναι μεγάλο σφάλμα νά παραγνωριστοῦν οἱ ψυχολογικοί παράγοντες, ἀπό τούς ὁποίους πολλές φορές ἐξαρτᾶται τό μεγαλύτερο μέρος της ἐπιτυχίας. Ἡ ἄλλη παρατήρηση εἶναι ὅτι τά μεγάλα αὐτά διαμερίσματα (μέσα στά ἑλληνικά μέτρα πάντοτε) θά πρέπει νά ὑποδιαιρεθοῦν σέ πολλές μικρές μονάδες, στενότερες καί ἀπό τήν ἐπαρχία, μέ ἀρχές δικές τους καί μέ τή δυνατότητα γιά κοινοπραξίες, προπάντων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή γεωργία. Γιατί ὁ πρῶτος ἀντικειμενικός σκοπός εἶναι νά λυτρωθεῖ ὁ πολίτης ἀπό τό «ταμπού» τῆς ἐξουσίας! Καί θά λυτρωθεῖ μόνον ἄν ἔχει τρόπο νά παρακολουθεῖ ἀπό κοντά ποῦ καί πῶς ἀξιοποιοῦνται οἱ θυσίες του, οἰκονομικές καί ἄλλες, πού σήμερα καταβροχθίζονται ἀπό ἕνα μακρινό καί ἀόρατο Φάντασμα.                

                                                               ΥΓ  Ελπίζω να άγγιξε κάποιους.


14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ.ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ -ΛΙΤΣΑΣ- ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
ΓΝΩΣΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

καλη μου Ευρυνομη διορθωσε τον τιτλο του κειμενου σου που ερχεται σε ευθεια αντιπαραθεση με το κειμενο του ποιητη. ελπιζω μονο ορθογραφικα...

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΘΥΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ 4,08
ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ ΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΟΥ.Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΛΙΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ(ΒΛ ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΑΒΡΗΣ ΚΛΠ) .ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.Ο ΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΤΟΥ 50€ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ?ΣΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΑΓΩΜΑΡΑ ΠΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ Η ΜΗ ΝΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΡΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ.ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ Ο ΠΙΟ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΤΣΑ ΑΦΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΩΡΑ ΨΑΞΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΠΙΑ ΣΑΣ ΕΜΑΘΕ!!!

ευρυνόμη είπε...

Καλή μου 5:04 είναι σίγουρη ότι τό αντέγραψα σωστά έστω καί άν έρχεται σέ ευθεία γραμμή μέ τόν Ποιητή, μόνο ορθογραφικά...ελπίζω!

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΙΩΣ 5:40 ΕΣΥ Ο ΛΙΤΣΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΕΔΕΣ ΕΧΕΤΕ ΜΕΙΝΕΙ ΝΑ ΚΛΑΙΤΕ ΤΟ 92.ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Ο ΦΟΡΙΑΡΗΣ Ο ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ ΕΤΣΙ ΕΝΑ ΠΡΑΜΑ.Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΣΠΕΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ.ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΣΗΡΜΑ ΤΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΤΕΩΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΦΑΝΦΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ.ΧΕΣΤΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕΙ ΟΠΟΥ ΒΡΕΙ!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 5:40 ΟΤΙ ΑΝ Ο ΛΙΤΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ (ΡΟΥΣΣΗ , ΜΑΚΗ , ΔΑΒΡΗ) ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ; ΜΟΝΟ Ο ΡΟΥΣΣΗΣ ΠΗΡΕ 1250 ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 85% ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ. ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΣΕΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΓΙΑΣΕΜΑΚΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ 2014;

Ανώνυμος είπε...

6.42
ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΕΚΤΟΣ ΟΣΟ ΔΕ ΠΑΙΡΝΕΙ!ΣΥΝΕΛΘΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙΣ ΜΕΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ!!!RUN FOREST RUN.........

Ανώνυμος είπε...

κοιταμε ψηλα γιατι πρεπει να φτασουμε εκει που θα μπορουμε να εχουμε φαγητο σπιτι οικογενεια ζωη,
αλανια ειμασταν παντα λιτσα οικονομακε χασιωτη ουτε προδοτες ουτε γλυφτακια αφεντικων χωρις κουλτουρα

Ανώνυμος είπε...

Λίγο ξύδι στα έρποντα αφού ο 3:50 ο 8:38 και ο ελύτης έχουν δίκιο αλλά όλοι μπορούν ποιά νά καταλάβουν ότι ο συνδυασμός λίτσα έχασε καί αυτό οφείλεται στό ότι κάθε κονταλέξι έχει χρόνο ζωής καί εδώ έληξε το 2010.Ετσι είναι γι αυτό ψάξτε νά βρείτε αντίπαλο γιά τόν οικονομάκο πρίν ξαναγίνει η περιοχή κονταλέξι μέ άλλοθι τόν οικονόμου ή τόν γιασεμάκη.

Ανώνυμος είπε...

8.38
2014 Θα βγει ο Λίτσας δήμαρχος για να γλιτώσουμε από τα τρωκτικά του δήμου που έχουν γεμίσει το κόσμο λάσπη και χαλάνε το δημόσιο χρήμα λες και είναι σε άλλο κόσμο.η κρίση δεν τους πιάνει αυτούς?ζούνε άλλου?φτανει δε θέλουμε άλλο τα καλοπληρωμενα καλα παιδιά...

Ανώνυμος είπε...

και μετα ξηπνησες εσυ 12.47 ρε ποσο κουτος εισαι περνας τον λιτσα και το δεδε

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΣΥ 10.47 ΤΙ ΞΥΠΝΗΜΑ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΑΚΙ.ΘΑ ΣΟΥ ΦΥΓΕΙ Η ΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΟΤΣΕΣ.......ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑ ΤΟ ΞΕΚΟΚΑΛΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΤΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΟΥΝΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ.ΒΡΗΚΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ,(ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΛΦΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ)ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ,ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙΑ ΤΟΥ,ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ,ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ,ΤΑ ΤΜΟΛΟΓΙΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΑΖΟΙ ΠΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΟΥΝ(ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗ ΛΕΜΕ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.

ευρυνόμη είπε...

Καί λεσβία πολιτικά ή όχι θέλω είναι καί δέν αγγίζει καμία αδελφή ψυχή ή φίλη.
Ο Ελύτης είναι ένας Έλλην ξεχωριστός μετά από χιλιάδες χρόνια σκλαβιάς όχι βραβευμένος αλλά αναγνωρισμένος δυτικά σάν τόν Ρίτσο ανατολικά, αδιάβαστο εβραϊκό σκουπίδι.
Όχι δέν ανεβάσω Greekenglese παράλληλα μέ χυδαία σχόλια μέ σώς ψέματα επιλογής.